Chatgpt: Het Ai-taalmodel Dat Een Revolutie Teweeg Kan ...  thumbnail

Chatgpt: Het Ai-taalmodel Dat Een Revolutie Teweeg Kan ...

Published Jan 04, 24
7 min read


Het maakt nieuwe geschreven, visuele en auditieve inhoud door middel van bestaande gegevens of invoer door mensen (opera chatgpt). Chat, GPT van Open, AI is een generatieve AI, in feite is dat waar de 'G' in de naam voor staat. In de komende maanden zult u zien dat nieuwe AI-functies worden geïntegreerd in Microsoft 365 om u op het werk en thuis te ondersteunen

U kunt AI al vinden in onze producten en services. Wilt u unieke kunst maken? Probeer Microsoft Designer. Met Designer kunt u door AI gegenereerde afbeeldingen maken met behulp van een eenvoudige Engelse prompt. Meer informatie over Designer en DALL-E. Voor een verbeterde zoekervaring gebruikt u het nieuwe Bing met AI en de Edge-browser.

Verwacht dat er binnenkort meer AI-integratie beschikbaar is voor uw Microsoft 365-apps, zodat u sneller betere inhoud kunt maken - opera chatgpt. Tip: Ontdek in onze blog wat er nieuw is met AI- en Microsoft 365-apps en -ervaringen. Net als alle transformatieve technologieën zijn er taken waarvoor AI niet goed geschikt is, dus het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijke nadelen

AI weet mogelijk nog niet van recente gebeurtenissen en heeft moeite om sarcasme, ironie of humor te begrijpen en te interpreteren. Vergeet niet dat het geen persoon is. Het is belangrijk dat u alle inhoud bekijkt die de AI voor u genereert om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig heeft geproduceerd wat u wilt.

Vijf Vragen Over Chatgpt

Zie Microsoft's inzet voor verantwoorde AI voor meer informatie. opera chatgpt. Opmerking: Dit artikel is geschreven door een persoon, met hulp van een AI

66). Brinton Books. Kindle Edition. Kinderen en jongeren groeien op in de fysieke en digitale wereld (opera chatgpt). Die werelden zijn vervlochten en de grenzen tussen online en offline vloeibaar. Zetten kinderen hun eerste stappen in de fysieke wereld, dan houden ouders hun handje vast. Maar in de digitale wereld lijken we het heel normaal te vinden dat ze zonder begeleiding op pad gaan

Ook oudere kinderen en jongeren laten we leren via trial and error. We weten meestal niet eens wat ze digitaal uitspoken, soms zelfs omdat we niet begrijpen wat ze doen. Toch blijkt uit allerlei onderzoeken hoe onverminderd belangrijk begeleiding blijft, ook als kinderen en jongeren zelfstandiger worden, juist ook online.

Ten tweede omdat de uitdagingen op de loer liggen. Digitale pesterijen, sexting en online commercie zijn genoegzaam bekend, maar daar blijft het al lang niet meer bij. Platforms verstrooien bewust je aandacht en eigenen zich je data toe en ook de overheid legt digitaal steeds meer vast (opera chatgpt). Identiteitsfraudeurs vinden steeds creatievere wegen en nepnieuws beïnvloedt verkiezingen en vaccinatiecampagnes

Openai-topman Dreigt Te Stoppen Met Chatgpt In Eu Door ...

Op school vallen de invloeden die uit kunnen gaan van overvloedig recreatief internetgebruik eigenlijk al nauwelijks meer op: weinig tijd om thuis te lezen, verminderde motivatie voor lezen, verminderde leesvaardigheid, verminderde concentratie, armoedige kennisnetwerken en een zwak werkgeheugen. Als je de (nu bekende) uitdagingen in de digitale wereld op een rijtje zet, dan ontstaat een lange en wat ontmoedigende lijst met onderwerpen als robotica, digitale ethiek, duurzaamheid, programmeren, veiligheid, privacy (zie bijvoorbeeld ).

Dat doen ze plichtsgetrouw over alle doelen op het gebied van digitale geletterdheid die ze kunnen vinden. Omdat ook zij verdwalen in de veelheid en diversiteit en ook zij niet precies weten hoe ze een complex thema als digitale geletterdheid moeten aanpakken, is hun aanpak vaak fragmentarisch en aanbod-gestuurd. opera chatgpt. En vanuit de filosofie dat een aanbod dat zo moeilijk te vangen is, dan in ieder geval maar 'leuk' moet zijnHet is maar de vraag of al die lessen leiden tot een samenhangend leerproces waar leerlingen werkelijk wat aan hebben voor hun leven in de digitale wereld. Ohler, Jason (2016). 4Four Big Ideas for the Future: Understanding Our Innovative Selves (p. 2). opera chatgpt. Brinton Books. Kindle Edition. We willen hier een andere, meer ontwikkelingsgerichte, benadering voorstellen die sterk is geïnspireerd door Jason Ohler

Daarbij is de focus niet gericht op lesstof, maar op het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen en van onszelf. Deze aanpak vergt vertrouwen en lef. Vertrouwen in de inbreng die leerlingen hebben. En lef om gebaande paden te verlaten, vragen te stellen die dichtbij de digitale wereld van leerlingen komen en samen in dialoog authentieke dilemma’s in de digitale wereld te exploreren.

Artikelen & Nieuws Over Chatgpt

Dat vergt vertrouwen en moed, maar ook terughoudendheid om niet met volwassen regels aan te komen, maar de tijd te nemen om met leerlingen samen regels te construeren. Leerlingen zijn immers heel goed in staat om na te denken over de toepassingen die zij gebruiken (opera chatgpt). Zie daarvoor de volgende voorbeelden van Kidsweek.

Geen lesjes digitale geletterdheid dus, maar dagelijkse gesprekken en waar nodig korte demonstraties door leerlingen. In die dagelijkse gesprekken verkennen ze met hun leraar de persoonlijke, de sociale en de omgevings-impact van iedere ict- en mediatoepassing die zij binnen en buiten school gebruiken (zie Ohler, p. 33). Dit heeft tot doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot bedachtzame en verantwoordelijke ICT- en media-gebruikers.Om samen met de leerlingen de impact van toepassingen te kunnen verkennen gerelateerd aan de hierboven genoemde waarden, is een aantal essentiële vragen nodig. opera chatgpt. Bij het nadenken over die vragen, gaat het niet om het genereren van snelle antwoorden, maar om het steeds opnieuw stilstaan bij dezelfde vragen in een dialoog die ruimte biedt aan meerdere perspectieven

Per gesprek staat één toepassing centraal. Er zijn meestal meerdere gesprekken nodig zijn voor één toepassing. Natuurlijk kunnen er ook onderlinge verbanden gelegd worden tussen toepassingen tijdens gesprekken (verschillen, overeenkomsten). Het is belangrijk dat de leraar ook toepassingen inbrengt die hij/zij vaak gebruikt en dat de gesprekken ook gaan over alle toepassingen die frequent gebruikt worden in de les (denk daarbij bijvoorbeeld aan Snappet en Gynzy).

Chatgpt Is Een Knap Staaltje Ai, Maar Betrouwbaar Wordt ...

…………… op jou (bijwerkingen)? Zou het je moeite kosten om …… - opera chatgpt. niet meer of veel minder te gebruiken? Neemt …… geautomatiseerde beslissingen voor jou? Welke beslissingen zijn goed voor je? Welke zijn minder goed? Hoeveel invloed heb je op wat je doet met het programma? Wat moet je kunnen om invloed uit te oefenen? Geeft …

Wie heeft er belang bij dat jij …. gebruikt? Welke voor belang(en) hebben die anderen? Wat doet ……. met je vrienden en familie? Krijg je er wel eens ruzie over/door? Met wie praat je er wel eens over? Wat gebeurt er dan? Welke voor- en nadelen heeft …… voor maatschappij en milieu? Welke regels vind je nodig voor het gebruik van dit programma? Tijdens gesprekken is het belangrijk om leerlingen veel tijd te geven om te antwoorden.

Het ligt door de menings-ontwikkeling die plaatsvindt tijdens meerdere gesprekken, ook voor de hand om vragen terug te laten komen die al eerder aan de orde waren. opera chatgpt. Om uiteindelijk de gespreksserie over één bepaalde toepassing (voorlopig) af te ronden, worden gezamenlijk regels voor het gebruik van het programma opgesteld, al dan niet in de vorm van een bijsluiter die ook waarschuwingen kan bevatten

Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk zelf steeds meer het gesprek gaan leiden en elkaar gaan bevragen. Daarvoor kan het nodig zijn om verschillende types doorvraagvragen afzonderlijk te introduceren en te oefenen (opera chatgpt). Zo zijn er bijvoorbeeld vragen die je stelt omdat een antwoord nog te vaag is of als je graag een concreet voorbeeld wilt

Chatgpt Inzetten Als Recruiter

nl). In de beginfase is voor alle partijen gewenning nodig en is het van belang om tijdens een gesprek op niet meer dan twee vragen te focussen en te voorzien in veel denktijd. Hiervoor is het nodig om altijd weer met denken & opschrijven – delen – uitwisselen – reflecteren te werken.

Daarmee raakt het nadenken over toepassingen steeds meer geïnternaliseerd. Het internaliseren van dit soort vragen leidt ertoe dat ze vrij automatisch ook zullen opduiken in andere gesprekken in de klas - opera chatgpt. Denk bijvoorbeeld aan discussies over boeken en teksten rondom thema’s in het kader van de wereldoriëntatie-vakken. Maar natuurlijk ook aan gesprekken over emoties, pesten en gedrag

Als toetsing en methodelessen centraal staan, is er (te) weinig ruimte voor dit type ontwikkelingsgerichte gesprekken - opera chatgpt. Tegelijk maken de digitale ontwikkelingen in onze samenleving ons steeds duidelijker dat het broodnodig is dat we leerlingen begeleiden in het gebruiken van digitale toepassingen door hen een denkkader te bieden dat ze hun leven lang kunnen blijven gebruiken